10/15/2019 - سه شنبه 23 مهر 1398

مجوز دریافت اطلاعات و آمار از سازمان

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
راهنمای مراجعه دانشجویان و محققان برای اخذ اطلاعات و آمار از سازمان

الف) نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه به مدیریت آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
1- تهیه نامه با عنوان مدیر کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
2- مراجعه و تحویل فیزیک نامه توسط دانشجو به آدرس: بزرگراه شهید نواب صفوی ساختمان شهرداری طبقه یازدهم ( شماره تماس: 96014545- 96014514- 96014510)

 3- دریافت شماره ثبت نامه ازدبیرخانه توسط دانشجو

ب) نامه از حراست دانشگاه به واحد حراست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
1- تهیه نامه از حراست دانشگاه به حراست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
2- تحویل فیزیک نامه به دانشجو 

ج) تحویل مدارک به سازمان مدیریت پسماند
1- تحویل نامه دربسته حراست دانشگاه به واحد حراست سازمان
2- تکمیل  فرم های حراست و تعهدات لازم
3- پیگیری نامه ارسالی از برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی به سازمان از واحد دبیرخانه سازمان
4- انتظار برای دریافت جواب استعلام واحد حراست
5- تایید حراست و ارسال نامه مدیریت آموزش به واحد و معاونت مربوطه در سازمان
6- مراجعه دانشجو به واحد و معاونت معرفی شده و دریافت اطلاعات