11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

سمینارهای مدیریت پسماند


رخداد

زمان

مکان

Rank

Category

روز

سال

همایش بین المللی مهندسی معماری و محیط زیست

06 - 07 Oct

2019

USA New York

1

Building & Construction Environment & Waste

نمایشگاه بازیافت و پسماند کانادا

09 - 10 Oct

2019

Canada Toronto

2

Environment & Waste

فستیوال ساختمان سبز

08 - 08 Oct

2019

Canada Toronto

6

Building & Construction Environment & Waste

همایش بین المللی علوم و توسعه محیط زیست

04 - 05 Oct

2019

Germany Frankfurt

7

Science & Research Environment & Waste

همایش های بین المللی انرژی های تجدید پذیر، سبز و ...

21 - 23 Oct

2019

UKLondon

9

Education & Training Environment & Waste

نمایشگاه برتر هند برای آب ، فاضلاب ، زباله های جامد و بازیافت

16 - 18 Oct

2019

IndiaMumbai

14

Environment & Waste

کنفرانس بازیافت پلاستیک و کاغذ

23 - 25 Oct

2019

USA Chicago

18

Environment & Waste

هفته فناوری تمیز کردن خاورمیانه

15 - 17 Oct

2019

UAE Dubai

19

Environment & Waste Hospitality

کنفرانس پسماند صفر (بدون پسماند)

30 - 31 Oct

2019

Canada Vancouver

22

Environment & Waste

کنفرانس انرژی از پسماند

03 - 04 Dec

2019

UK London

25

Environment & Waste Power & Energy

همایش بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

19 - 20 Dec

2019

USA Cambridge

27

Environment & Waste

همایش بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

27 - 28 Dec

2019

Japan Kyoto

28

Environment & Waste

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

14 - 15 Oct

2019

UAE Dubai

31

Science & Research Environment & Waste

نمایشگاه و همایش بین المللی محصولات Greentech و Eco

09 - 11 Oct

2019

Malaysia Kuala Lumpur

38

Environment & Waste

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

16 - 17 Dec

2019

USA Queens County

39

Science & Research Environment & Waste

نمایشگاه پسماند و بازیافت استرالیا

30 - 31 Oct

2019

Australia Sydney

41

Education & Training Environment & Waste

نمایشگاه بازیافت پلاستیک

25 - 26 Mar

2020

Netherlands Amsterdam

3

Industrial Engineering Environment & Waste

کنفرانس بین المللی پایداری ، انرژی و محیط زیست

10 - 12 Jan

2020

USA Honolulu

4

Environment & Waste

سمپوزیوم مدیریت پسماند

08 - 12 Mar

2020

USA Phoenix

5

Environment & Waste

نمایشگاه بین المللی فناوری محیط زیست و انرژی سبز

17 - 19 Jun

2020

South Korea Seoul

8

Environment & Waste Power & Energy

کنگره و نمایشگاه فناوری انرژی های تجدید پذیر جهانی

21 - 23 Aug

2020

India New Delhi

10

Environment & Waste Power & Energy

همایش بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

10 - 11 May

2020

Qatar Doha

11

Environment & Waste

همایش انرژی هوشمند و منابع تجدید پذیر

05 - 06 Jun

2020

UK Harlow

12

Environment & Waste Power & Energy

نمایشگاه جهانی انرژی و آب

11 - 13 Feb

2020

Germany Essen

13

Environment & Waste Power & Energy

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

18 - 19 May

2020

South Korea Seoul

15

Science & Research Environment & Waste

همایش بین المللی توسعه پایدار

09 - 10 Sep

2020

Italy Rome

16

Education & Training Environment & Waste

نمایشگاه سبز زندگی

13 - 15 Mar

2020

Canada Toronto

17

Environment & Waste Wellness, Health & Fitness

کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و محیط زیست

01 - 02 Jan

2020

South Korea Seoul

20

Building & Construction Environment & Waste

نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

13 - 15 Feb

2020

India Chennai

21

Environment & Waste Power & Energy

کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و محیط زیست

21 - 22 Apr

2020

Italy Venice

23

Building & Construction Environment & Waste

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

09 - 10 May

2020

Netherlands Badhoevedorp

24

Science & Research Environment & Waste

همایش انرژی ، برنامه های کاربردی و محیط زیست

20 - 21 Apr

2020

USA San Diego

26

Environment & Waste Power & Energy

همایش بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

13 - 14 May

2020

Belgium Brussels

29

Science & Research Environment & Waste

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

01 - 02 Feb

2020

Bangladesh Dhaka

30

Science & Research Environment & Waste

نمایشگاه برتر مونیخ مدیریت مواد خام، پسماند ، فاضلاب و آب

04 - 08 May

2020

Germany Munich

32

Environment & Waste

همایش بین المللی علوم شیمیایی و محیط زیست

06 - 07 Mar

2020

Turkey Istanbul

33

Science & Research Environment & Waste

کنفرانس ارزش بیوگاز غرب

14 - 15 Jan

2020

Canada Vancouver

34

Environment & Waste Power & Energy

همایش بین المللی فن آوری های انرژی تجدید پذیر

20 - 21 Aug

2020

Thailand Bangkok

35

Environment & Waste Power & Energy

کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

25 - 26 Mar

2020

Austria Vienna

36

Science & Research Environment & Waste

نشیت جهانی پسماند به شهر انرزی

12 - 13 May

2020

UK London

37

Environment & Waste

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و محیط زیست

10 - 11 Jun

2020

Qatar Doha

40

Building & Construction Environment & Waste

کنفرانس و نمایشگاه آموزش، ایمنی بهداشت محیطزیست IADC

18 - 19 Feb

2020

USA Houston

42

Education & Training Environment & Waste

نمایشگاه برتر مدیریت پسماند روسیه

08 - 10 Sep

2020

Russia Krasnogorsk

43

Environment & Waste

همایش فناوری های محیط زیستی، آب و هوا

13 - 15 May

2020

Latvia Riga

44

Environment & Waste