12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

مراحل صدور کارت تردد مسیر پسماندهای ساختمانی

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
مراحل صدور کارت تردد مسیر پسماندهای ساختمانی و عمرانی

نظر به راه اندازی سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، مالکین دستگاه های خاکبردار، کامیونت و کامیون های کمپرسی با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و با ارائه کد پیمانکاری و کد ملی خود می توانند در صورت عدم گزارش تخلف، نسبت به تمدید کارت دستگاه خاکبردار و یا کامیون خود اقدام نمایند.

 

•         درخواست متقاضی و ارایه مدارک مورد نیاز

•         واحد اجرایی وهماهنگی امور نواحی معاونت پسماند جهت بررسی تخلف

•         در صورت داشتن تخلف رسیدگی به آن و تعیین میزان هزینه های پاکسازی و مدیریتی به صورت توافقی

•         امور مالی جهت صدور فیش نقدی

•         واحد اجرایی و هماهنگی امور نواحی جهت ثبت رفع خلاف در رایانه و اعلام به امور اداری

•         امور اداری جهت اعلام هزینه صدور کارت برای متقاضیان

•         امور مالی جهت صدور فیش نقدی

•         امور اداری جهت صدور کارت تردد مسیر کامیون

•         دبیرخانه جهت ثبت و ارایه به پیمانکار