11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

مجوز فعاليت لودر در سطح شهر

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
مراحل صدور مجوز فعاليت لودر در سطح شهر

 

•         درخواست متقاضی و ارایه مدارک مورد نیاز

•         واحد اجرایی وهماهنگی امور نواحی معاونت پسماند برای بررسی تخلف

•         در صورت داشتن تخلف رسیدگی به آن و تعیین میزان هزینه های پاکسازی و مدیریت به صورت توافقی

•         امور مالی صدور فیش نقدی

•         واحد اجرایی و هماهنگی امور نواحی برای ثبت رفع خلاف در رایانه و اعلام به امور اداری

•         امور اداری برای اعلام هزینه صدور مجوز برای پیمانکاران

•         امور مالی برای صدور فیش نقدی

•         امور اداری برای صدور مجوز فعالیت لودر

•         دبیرخانه برای ثبت و ارایه به پیمانکار