11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

مجوز دفع پسماندهای صنعتی

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
مراحل صدور مجوزهای دفع پسماندهای صنعتی

گردش عملیاتی مراحل صدور مجوزهای حمل پسماندهای صنعتی:

 

•         مراجعه متصدی کارخانه یا نماینده ایشان بعنوان پیمانکار

•         عقد قرارداد حمل ضایعات با پیمانکار

•         تکمیل فرم معرفی پیمانکار

•         مراجعه پیمانکار به معاونت پسماند و درخواست صدور مجوز

•         اخذ مدارک و تشکیل پرونده توسط واحد پسماند صنعتی معاونت پسماند

•         ثبت در رایانه پس از اخذ مجوز

•         اعزام کارشناس سازمان به محل و برآورد مقدار پسماند در صورت عدم شفافیت در قرارداد یا عملکرد پيمانکار

•         صدور مجوز حمل پسماند