11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

مجوز خاکبرداری و تخريب

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
مراحل صدور مجوزهای حمل (خاکبرداری ، تخريب)


نظر به راه ندازی سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی مالکین پلاک های ثبتی می بایست پس از انتخاب پیمانکار خاکبردار و انعقاد قرارداد جهت ثبت قرارداد پسماند، به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و قرارداد پسماند ثبت و اقدام به دریافت مجوز از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمایند.

•  اخذ پروانه ساختمانی يا مجوز فعاليت توسط مالک از شهرداری (مناطق)

•  توافق مالک با پيمانکار و عقد قرارداد

•  انتخاب پيمانکار در دفاتر الکترونيک توسط مالک بوسيله تکميل فرم معرفی

•  مراجعه پيمانکار به معاونت پسماند و تحويل قرارداد

•  درخواست صدور مجوز و پرداخت هزينه خدمات

•  صدور مجوز حمل پسماند