11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

صدور مجوز خاکبرداری

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
جهت صدور مجوز خاکبرداری

        
            مراحل تشکيل پرونده خاکبرداری:

•         مراجعه متقاضی به:

•         امور اداری برای اخذ مدارک و اعلام هزينه

•         امور مالی برای صدور فيش نقدی

•         امور اداری برای تشکيل پرونده

•         بايگانی


مراحل صدور مجوز خاکبرداری (هزينه ای):

•         مراجعه متقاضی برای اخذ مجوز خاکبرداری هزينه ای

•         امور اداری جهت اخذ مدارک موردنياز برای کار خصوصی و شرکتی

•         واحد صدور مسير برای تشکيل پرونده

•         واحد رسيدگی جهت بررسی تخلف

•         در صورت دارا بودن تخلف رسيدگی به آن و تعيين ميزان هزينه های پاکسازی و مديريتی به صورت توافق

•         امور مالی برای صدور و پرداخت فيش

•         واحد رسيدگی جهت اعلام عدم و يا رفع خلاف و پرداخت هزينه صدور مسير

•         امور اداری جهت محاسبه هزينه هاي متعلقه بر اساس گزارش واحد رسيدگی

•         امور مالی جهت صدور و پرداخت فيش

•         امور اداری جهت صدور مجوز خاکبرداری

•         دبيرخانه جهت ثبت و ارائه به پيمانکار


مراحل صدور مجوز خاکبرداری(عادی):

•         مراجعه متقاضی برای اخذ مجوز خاکبردار هزينه ای

•         امور اداری  جهت اخذ مدارک موردنياز برای کار خصوصی و شرکتی

•         واحد صدور مسير جهت تشکيل پرونده

•         واحد رسيدگی جهت بررسی تخلف

•         در صورت دارا بودن تخلف رسيدگی به آن و تعيين ميزان هزينه های پاکسازی و مديريتی به صورت توافق

•         امور مالی جهت صدور و پرداخت فيش

•         واحد رسيدگی جهت اعلام عدم و يا رفع خلاف و پرداخت هزينه صدور مسير

•         امور اداری : محاسبه هزينه های متعلقه بر اساس گزارش واحد رسيدگی

•         امور مالی جهت صدور و پرداخت فيش

•         امور اداری جهت صدور مجوز خاکبرداری

•         دبيرخانه جهت ثبت و ارائه به پيمانکار