11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

سایت شهرداری های کشور

سایت شهرداری های کشور

 


رديف

نام شهر

آدرس سایت

1

شهرداری آستارا

http://www.e-astara.com

2

شهرداری اراک

http://www.arakcity.ir

3

شهرداری اصفهان

http://www.isfahan.ir

4

شهرداری ارومیه

http://www.urmia.ir

5

شهرداریایلام

http://www.ilam.ir

6

شهرداری بیرجند

http://www.birjand.ir

7

شهرداری بافت

http://shbaft.ir

8

شهرداری بوشهر

http://www.bushehrcity.ir

9

شهرداری تبریز

http://www.tabrizcity.ir

10

شهرداری زاهدان

http://portalzahedan.ir

11

شهرداری زنجان

http://www.zanjan.ir

12

شهرداری ساری

http://www.saricity.ir

13

شهرداری سمنان

http://www.semnan.ir

14

شهرداری سنندج

http://www.e-sanandaj.ir

15

شهرداری شهرکرد

http://www.sh-shahrekord.ir

16

شهرداری شیراز

http://www.shirazcity.org

17

شهرداری قزوین

http://www.qazvin.ir

18

شهرداری قم

http://www.qom.ir

19

شهرداری کاشان

http://www.kashan.ir

20

شهرداری کرمان

http://www.kermancity.kr.ir

21

شهرداری کرمانشاه

http://www.kermanshahcity.ir

22

شهرداری گرگان

http://www.gorgan.ir

23

شهرداری مرند

http://www.marand.ir

24

شهرداری مشهد

http://www.mashhad.ir

25

شهرداریمشکین شهر

http://www.meshkincity.ir

26

شهرداری یاسوج

http://www.yasujcity.ir

23

شهرداری همدان

http://www.cityhall.hamedan.ir

27

شهرداری یزد

http://www.yazd.ir