12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

مقاله های آموزشی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید.
مقاله های آموزشی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند شهری دفن پسماند شهری 4/34 MBدانلود13/08/20162097
ترکیب و تولید پسماندمدیریت پسماند1/45 MBدانلود30/04/20162214
سیستم ذخیره سازی و جمع آوری زیرزمینی پسماندهای شهری پسماندهای شهری 4/62 MBدانلود30/04/20161195
کمپوست کمپوست 3/52 MBدانلود30/04/20161343
زباله سوزدفع پسماند4/54 MBدانلود30/04/20161255
تصفیه شیرابه مراکز دفن دفع پسماند3/66 MBدانلود30/04/20161103
پسماند های فلزی پسماند فلزی2/96 MBدانلود30/04/20161092
25. مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا- روش ها و هزینه هامدیریت پسماند1/80 MBدانلود25/01/20125574
23. تصاویر مخازن ویيه جمع آوری پسماند خشک در برخی کشورهاپسماند خشک 2/17 MBدانلود25/01/20123914
22. پروژه نظرخواهی از شهروندان در مورد عملکرد سیستم جمع آوری مکانیزه زباله در شهر تهرانمدیریت پسماند276/55 KBدانلود25/01/20122842
21. مدیریت زباله های شهری توسط زنان و ارتقاء کیفیت سلامت در خانوادهزباله های شهری76/20 KBدانلود25/01/20122899
19.سازمان خدمات موتوری شهرداری تهرانمدیریت پسماند1/80 MBدانلود11/01/20125574
16.مدیریت زباله های بهداشتی در کشورهای جهانمدیریت پسماند1/46 MBدانلود11/01/20123652
18.تصاویر مخازن ویژه جمع آوری پسماند خشکپسماند خشک2/17 MBدانلود11/01/20123914
17.پروژه ی نظر خواهی از شهروندانمدیریت پسماند276/55 KBدانلود11/01/20122842
20.نهمین همایش بهداشت ملیمدیریت پسماند76/20 KBدانلود11/01/20122899
15. نقش بازیافت در کره ی زمینبازیافت 39/25 KBدانلود27/09/20114293
14. مردم شناسی به کمک زبالهمدیریت پسماند32/91 KBدانلود27/09/20113899
13.مراحل بازیافت پلاستیکبازیافت133/22 KBدانلود27/09/201110645
12.کمپوست چیستکمپست37/09 KBدانلود27/09/20114080
11.کرم های زباله خوارمدیریت پسماند 133/38 KBدانلود27/09/20113721
10.روش تهیه کمپوست زباله های شهریکمپوست98/59 KBدانلود27/09/20118670
9.کمپوست زباله های شهریکمپوست97/40 KBدانلود27/09/20114510
8.کاهش زبالهمدیریت پسماند34/25 KBدانلود27/09/20114355
7. طلای کثیفمدیریت پسماند135/13 KBدانلود27/09/20115148
6. زباله , زباله ی کثیفزباله ی کثیف162/41 KBدانلود27/09/20114220
5. زباله یا پسماندپسماند138/16 KBدانلود27/09/20116963
4. بازیافت زباله هابازیافت107/35 KBدانلود27/09/20115639
3.بازیافت و تفکیک زباله در تهرانبازیافت104/06 KBدانلود27/09/20116126
2. بازیافت مواد در منزلبازیافت141/00 KBدانلود27/09/20116058
1. نگاهی به بازیافت و مدیریت زباله در سنگاپور : سرزمین بدون پسماندبازیافت132/63 KBدانلود27/09/20118053