05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

مقاله های تخصصی انگلیسی

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
مقاله های انگلیسی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
Tehran Solid Waste Management Integrated Waste Management Strategy and Implementation Plan (2005)Waste Management1/96 MBدانلود25/07/20151921
Final Report of Tehran Solid Waste Management Project-Social Assessment- 2004Waste Management1,007/93 KBدانلود25/07/20151022
Biogas suction and combustion plant (landfil "Kahrizak" Tehran)- 2006 3/30 MBدانلود25/07/2015998
Tehran Solid Waste Management Project Landfill Preparation Study-2004Waste Management2/09 MBدانلود25/07/2015675
Technical Document for Batch Waste IncinerationWaste Incineration307/50 KBدانلود26/01/20121530
THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPEWaste Incineration168/86 KBدانلود26/01/20121155
HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATIONWaste Incineration44/84 KBدانلود26/01/20121047
Uncertainty in Source Monitoring Measurement  296/64 KBدانلود26/01/20121320
Biomass IncinerationWaste Incineration61/21 KBدانلود26/01/2012968
EU focus on waste managementWaste Management264/95 KBدانلود26/01/2012975
Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste IncineratorsWaste Incineration1/33 MBدانلود26/01/20121035
Standards Waste Incinerator Air Pollutant Emissions Waste Incineration111/15 KBدانلود26/01/20121321
GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATORWaste Incineration106/19 KBدانلود26/01/2012988
Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste IncineratorsWaste Incineration325/19 KBدانلود26/01/2012997
HAZARDOUS WASTE INCINERATIONWaste Incineration211/42 KBدانلود26/01/2012971
WASTE TO ENERGY- ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS WASTE TO ENERGY1/27 MBدانلود26/01/2012856
Incinerators Trash Community HealthWaste Incineration270/66 KBدانلود26/01/2012969
Guidelines for Incineration of Biological WasteWaste Incineration579/52 KBدانلود26/01/20121087
 Urban tours by rental car- CAIRO: URBAN PLANNING MODEL 307/50 KBدانلود25/01/20121530
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود25/01/20121258
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود25/01/20121510
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETEWaste Management392/82 KBدانلود25/01/20121044
NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEYRECYCLING1/37 MBدانلود25/01/2012924
Kansas Administrative Regulations: Kansas Department of Health and Environment 398/37 KBدانلود25/01/20121138
Resource Guide : Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود25/01/20121575
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in IndiaWaste Management416/13 KBدانلود25/01/20121221
ENE 486 Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering SystemWaste Management307/50 KBدانلود25/01/20121530
Urban Tours By Rental Car 1/27 MBدانلود11/01/2012751
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود11/01/20121258
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود11/01/20121510
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIESWaste Management392/82 KBدانلود11/01/20121044
NORTH KOHALA RECYCLINGRECYCLING1/37 MBدانلود11/01/2012924
Kansas Administrative Regulations 398/37 KBدانلود11/01/20121138
Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود11/01/20121575
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 416/13 KBدانلود11/01/20121221
Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering System 307/50 KBدانلود11/01/20121530
Environmental Economics of Discards 204/37 KBدانلود27/09/20111327
Garbage in , garbage out 299/82 KBدانلود27/09/20111451
Tehr private sector IC&I Waste Management System in OntarioWaste Management739/06 KBدانلود27/09/20111714
FRUIT WASTE utilisation 138/39 KBدانلود27/09/20112075
Department for Environment, Food and Rural Affairs 41/67 KBدانلود27/09/20111300
Engineering and Environmental Science 842/71 KBدانلود27/09/20111447
Eight Great Myths of Recycling 260/23 KBدانلود27/09/20111560
FOCUS GROUPS & INTERVIEWS 2/35 MBدانلود27/09/20112078
Correspondence 59/51 KBدانلود27/09/20111285
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 268/89 KBدانلود27/09/20111310
Superior court of justice 2/54 MBدانلود27/09/20111532
Regional district 51/16 KBدانلود27/09/20111419
CREATIVE COMPOSTING 816/59 KBدانلود27/09/20111551
In the supreme court of biritish Columbia 2/00 MBدانلود27/09/20111223
Compost bim manufacturing 809/57 KBدانلود27/09/20111782
An Act to Amend the Clean Environment Act 64/69 KBدانلود27/09/20111387
Program municipalities tomorrow. 147/44 KBدانلود27/09/20111327
Cerb report card 906/08 KBدانلود27/09/20111536
Burning Household Waste 39/31 KBدانلود27/09/20111286
Good RiddanceTo Old Lamps 48/57 KBدانلود27/09/20111418
Blue box diversion in Ontario 90/18 KBدانلود27/09/20111355
Municipal Solid Waste 1/78 MBدانلود27/09/20111654
Prvince of british Columbia 1/51 MBدانلود27/09/20111243
ALBERTA RECYCLING 39/68 KBدانلود27/09/20111531
Amos proposal for aprovincial integrated waste strategy 780/14 KBدانلود27/09/20111294
the Impact of Household Charging for Waste in England 594/37 KBدانلود27/09/20111435
ModellThe feasibility of landfill prohibitions 1/20 MBدانلود27/09/20111705