12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397

مقاله های تخصصی انگلیسی

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
مقاله های انگلیسی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
Tehran Solid Waste Management Integrated Waste Management Strategy and Implementation Plan (2005)Waste Management1/96 MBدانلود25/07/20152122
Final Report of Tehran Solid Waste Management Project-Social Assessment- 2004Waste Management1,007/93 KBدانلود25/07/20151096
Biogas suction and combustion plant (landfil "Kahrizak" Tehran)- 2006 3/30 MBدانلود25/07/20151064
Tehran Solid Waste Management Project Landfill Preparation Study-2004Waste Management2/09 MBدانلود25/07/2015752
Technical Document for Batch Waste IncinerationWaste Incineration307/50 KBدانلود26/01/20121623
THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPEWaste Incineration168/86 KBدانلود26/01/20121254
HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATIONWaste Incineration44/84 KBدانلود26/01/20121146
Uncertainty in Source Monitoring Measurement  296/64 KBدانلود26/01/20121476
Biomass IncinerationWaste Incineration61/21 KBدانلود26/01/20121052
EU focus on waste managementWaste Management264/95 KBدانلود26/01/20121066
Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste IncineratorsWaste Incineration1/33 MBدانلود26/01/20121127
Standards Waste Incinerator Air Pollutant Emissions Waste Incineration111/15 KBدانلود26/01/20121410
GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATORWaste Incineration106/19 KBدانلود26/01/20121084
Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste IncineratorsWaste Incineration325/19 KBدانلود26/01/20121082
HAZARDOUS WASTE INCINERATIONWaste Incineration211/42 KBدانلود26/01/20121062
WASTE TO ENERGY- ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS WASTE TO ENERGY1/27 MBدانلود26/01/2012953
Incinerators Trash Community HealthWaste Incineration270/66 KBدانلود26/01/20121064
Guidelines for Incineration of Biological WasteWaste Incineration579/52 KBدانلود26/01/20121170
 Urban tours by rental car- CAIRO: URBAN PLANNING MODEL 307/50 KBدانلود25/01/20121623
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود25/01/20121360
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود25/01/20121620
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETEWaste Management392/82 KBدانلود25/01/20121121
NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEYRECYCLING1/37 MBدانلود25/01/20121040
Kansas Administrative Regulations: Kansas Department of Health and Environment 398/37 KBدانلود25/01/20121235
Resource Guide : Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود25/01/20121911
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in IndiaWaste Management416/13 KBدانلود25/01/20121304
ENE 486 Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering SystemWaste Management307/50 KBدانلود25/01/20121623
Urban Tours By Rental Car 1/27 MBدانلود11/01/2012842
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود11/01/20121360
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود11/01/20121620
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIESWaste Management392/82 KBدانلود11/01/20121121
NORTH KOHALA RECYCLINGRECYCLING1/37 MBدانلود11/01/20121040
Kansas Administrative Regulations 398/37 KBدانلود11/01/20121235
Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود11/01/20121911
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 416/13 KBدانلود11/01/20121304
Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering System 307/50 KBدانلود11/01/20121623
Environmental Economics of Discards 204/37 KBدانلود27/09/20111417
Garbage in , garbage out 299/82 KBدانلود27/09/20111540
Tehr private sector IC&I Waste Management System in OntarioWaste Management739/06 KBدانلود27/09/20111808
FRUIT WASTE utilisation 138/39 KBدانلود27/09/20112618
Department for Environment, Food and Rural Affairs 41/67 KBدانلود27/09/20111386
Engineering and Environmental Science 842/71 KBدانلود27/09/20111532
Eight Great Myths of Recycling 260/23 KBدانلود27/09/20111663
FOCUS GROUPS & INTERVIEWS 2/35 MBدانلود27/09/20112179
Correspondence 59/51 KBدانلود27/09/20111363
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 268/89 KBدانلود27/09/20111467
Superior court of justice 2/54 MBدانلود27/09/20111617
Regional district 51/16 KBدانلود27/09/20111494
CREATIVE COMPOSTING 816/59 KBدانلود27/09/20111653
In the supreme court of biritish Columbia 2/00 MBدانلود27/09/20111311
Compost bim manufacturing 809/57 KBدانلود27/09/20111877
An Act to Amend the Clean Environment Act 64/69 KBدانلود27/09/20111470
Program municipalities tomorrow. 147/44 KBدانلود27/09/20111409
Cerb report card 906/08 KBدانلود27/09/20111635
Burning Household Waste 39/31 KBدانلود27/09/20111372
Good RiddanceTo Old Lamps 48/57 KBدانلود27/09/20111513
Blue box diversion in Ontario 90/18 KBدانلود27/09/20111435
Municipal Solid Waste 1/78 MBدانلود27/09/20111764
Prvince of british Columbia 1/51 MBدانلود27/09/20111381
ALBERTA RECYCLING 39/68 KBدانلود27/09/20111615
Amos proposal for aprovincial integrated waste strategy 780/14 KBدانلود27/09/20111383
the Impact of Household Charging for Waste in England 594/37 KBدانلود27/09/20111528
ModellThe feasibility of landfill prohibitions 1/20 MBدانلود27/09/20111790