10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

مقاله های تخصصی انگلیسی

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
مقاله های انگلیسی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
Tehran Solid Waste Management Integrated Waste Management Strategy and Implementation Plan (2005)Waste Management1/96 MBدانلود25/07/20152012
Final Report of Tehran Solid Waste Management Project-Social Assessment- 2004Waste Management1,007/93 KBدانلود25/07/20151071
Biogas suction and combustion plant (landfil "Kahrizak" Tehran)- 2006 3/30 MBدانلود25/07/20151046
Tehran Solid Waste Management Project Landfill Preparation Study-2004Waste Management2/09 MBدانلود25/07/2015727
Technical Document for Batch Waste IncinerationWaste Incineration307/50 KBدانلود26/01/20121591
THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPEWaste Incineration168/86 KBدانلود26/01/20121217
HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATIONWaste Incineration44/84 KBدانلود26/01/20121107
Uncertainty in Source Monitoring Measurement  296/64 KBدانلود26/01/20121437
Biomass IncinerationWaste Incineration61/21 KBدانلود26/01/20121025
EU focus on waste managementWaste Management264/95 KBدانلود26/01/20121032
Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste IncineratorsWaste Incineration1/33 MBدانلود26/01/20121097
Standards Waste Incinerator Air Pollutant Emissions Waste Incineration111/15 KBدانلود26/01/20121385
GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATORWaste Incineration106/19 KBدانلود26/01/20121050
Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste IncineratorsWaste Incineration325/19 KBدانلود26/01/20121050
HAZARDOUS WASTE INCINERATIONWaste Incineration211/42 KBدانلود26/01/20121027
WASTE TO ENERGY- ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS WASTE TO ENERGY1/27 MBدانلود26/01/2012925
Incinerators Trash Community HealthWaste Incineration270/66 KBدانلود26/01/20121032
Guidelines for Incineration of Biological WasteWaste Incineration579/52 KBدانلود26/01/20121144
 Urban tours by rental car- CAIRO: URBAN PLANNING MODEL 307/50 KBدانلود25/01/20121591
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود25/01/20121322
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود25/01/20121586
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETEWaste Management392/82 KBدانلود25/01/20121092
NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEYRECYCLING1/37 MBدانلود25/01/20121011
Kansas Administrative Regulations: Kansas Department of Health and Environment 398/37 KBدانلود25/01/20121211
Resource Guide : Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود25/01/20121880
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in IndiaWaste Management416/13 KBدانلود25/01/20121280
ENE 486 Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering SystemWaste Management307/50 KBدانلود25/01/20121591
Urban Tours By Rental Car 1/27 MBدانلود11/01/2012812
Sustainable Waste ManagementWaste Management184/36 KBدانلود11/01/20121322
Solid Waste Management OrdinanceWaste Management160/51 KBدانلود11/01/20121586
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIESWaste Management392/82 KBدانلود11/01/20121092
NORTH KOHALA RECYCLINGRECYCLING1/37 MBدانلود11/01/20121011
Kansas Administrative Regulations 398/37 KBدانلود11/01/20121211
Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality IndustryWaste Management127/27 KBدانلود11/01/20121880
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 416/13 KBدانلود11/01/20121280
Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering System 307/50 KBدانلود11/01/20121591
Environmental Economics of Discards 204/37 KBدانلود27/09/20111385
Garbage in , garbage out 299/82 KBدانلود27/09/20111512
Tehr private sector IC&I Waste Management System in OntarioWaste Management739/06 KBدانلود27/09/20111782
FRUIT WASTE utilisation 138/39 KBدانلود27/09/20112416
Department for Environment, Food and Rural Affairs 41/67 KBدانلود27/09/20111361
Engineering and Environmental Science 842/71 KBدانلود27/09/20111502
Eight Great Myths of Recycling 260/23 KBدانلود27/09/20111626
FOCUS GROUPS & INTERVIEWS 2/35 MBدانلود27/09/20112146
Correspondence 59/51 KBدانلود27/09/20111333
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 268/89 KBدانلود27/09/20111442
Superior court of justice 2/54 MBدانلود27/09/20111592
Regional district 51/16 KBدانلود27/09/20111469
CREATIVE COMPOSTING 816/59 KBدانلود27/09/20111626
In the supreme court of biritish Columbia 2/00 MBدانلود27/09/20111283
Compost bim manufacturing 809/57 KBدانلود27/09/20111846
An Act to Amend the Clean Environment Act 64/69 KBدانلود27/09/20111444
Program municipalities tomorrow. 147/44 KBدانلود27/09/20111378
Cerb report card 906/08 KBدانلود27/09/20111606
Burning Household Waste 39/31 KBدانلود27/09/20111342
Good RiddanceTo Old Lamps 48/57 KBدانلود27/09/20111483
Blue box diversion in Ontario 90/18 KBدانلود27/09/20111411
Municipal Solid Waste 1/78 MBدانلود27/09/20111731
Prvince of british Columbia 1/51 MBدانلود27/09/20111307
ALBERTA RECYCLING 39/68 KBدانلود27/09/20111585
Amos proposal for aprovincial integrated waste strategy 780/14 KBدانلود27/09/20111353
the Impact of Household Charging for Waste in England 594/37 KBدانلود27/09/20111501
ModellThe feasibility of landfill prohibitions 1/20 MBدانلود27/09/20111756