11/12/2019 - سه شنبه 21 آبان 1398

ترکیب فیزیکی و شیمیایی پسماند شهر تهران

ترکیب فیزیکی و شیمیایی پسماند شهر تهران

 

پروژه آناليز فيزيكی و شيميايی پسماند شهر تهران در سال 1387

معرفی پروژه های آماریمعرفی پروژه های آماری

معرفی پروژه های آماری

 اطلاعات مربوط به تولید پسماند در مبدا تولید تا کنون در دسترس نبوده و هیچ طرح و یا پروژه پژوهشی نیز در این زمینه در شهر تهران انجام نشده بود البته روش‌های نمونه گیری و آنالیز فیزیکی در برخی موارد وجود داشته که هیچ‌کدام با این مشخصات نبوده و به مرحله اجرا در نیامده‌اند. در این پروژه به بررسی کمیت و ترکیب پسماندهای جامد شهری (به غیر از پسماندهای ویژه، بیمارستانی و ساختمانی و عمرانی) و انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی آن در محدوده شهر تهران پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری متداول، نسبت به جمع‌آوری نمونه از مبادی تولید پسماند اقدام گردیده و با انجام استنباط‌های آماری به نتایج مورد نظر رسیده شد. ضمن آنکه همزمان با نمونه‌گیری در مبدا تولید، نمونه‌گیری از پسماند ورودی به ایستگاه‌های خدمات شهری و مرکز پردازش و دفع آرادکوه (که از طریق ایستگاه‌های انتقال ارسال شده‌اند) نیز انجام شد و انجام مقایسه‌های آماری بین مبدا، ایستگاه‌های میانی و مقصد بر این اساس بود.

برای این منظور به بررسی و شناسایی اثر عواملی همچون بعد خانوار، متراژ واحد مسکونی، متوسط درآمد خانوار، منطقه و ناحیه و سایر عوامل موثر بر کمیت و ترکیب پسماند خانگی و همچنین بررسی و شناسایی اثر عواملی همچون نوع فعالیت، متراژ واحد، تعداد افراد شاغل در محل، موقعیت محلی و منطقه‌ای و سایر عوامل ممکن بر کمیت و ترکیب پسماند غیر خانگی پرداخته  شد.

هدف  کلی از  اجرای این پروژه که تامین کننده اطلاعات پایه مدیریت پسماند در شهر تهران است را می‌توان به صورت دو هدف کلان به شرح زیر بیان نمود: 

  • شناسایی کمیت و ترکیب پسماندهای جامد شهر تهران در مبدا تولید، ورودی ایستگاه‌های خدمات شهری و در محل ورودی مرکز پردازش و دفع (مقصد).
  • شناسایی عوامل مؤثر بر کمیت و ترکیب پسماند و نحوه اثر گذاری هر یک از این عوامل.

 نمونه برداری دو ساله _ اواسط سال 1362 تا 1364:

روش مورد استفاده در این پروژه توسط ستاد مرکزی طرح تهیه کود آلی وزارت کشور ارائه شده است. در این پروژه زباله از درب منازل جمع‌آوری شده و برای انجام آنالیز فیزیکی به کارگاه آنالیز ارسال شده است. تعداد کل نمونه‌های مورد مطالعه در این پروژه 6060 واحد نمونه برای چهار فصل سال بوده است. بدین ترتیب که در هر فصل به صورت تصادفی به 303 بلوک شهری مراجعه و سپس 5 خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.


طرح آنالیز فیزیکی زباله _ از بهمن‌ماه سال 1369 :

این طرح توسط اداره کود گیاهی (سازمان بازیافت) به مدت یک سال و به تفکیک منطقه انجام شده است. در این طرح با مشاوره کارشناسان مرکز آمار ایران از تمامی مناطق خانوارهایی به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش کار اینگونه بود که کیسه‌های زباله هر منطقه پس از توزین مخلوط شده و اندازه‌گیریهای لازم برای تعیین چگالی، دانه‌بندی زباله و آنالیز فیزیکی انجام شده‌است. آنالیز فیزیکی در مقصد (محل دفن) _ سالهای 1378 و 79 :

 در این پروژه نسبت به اخذ نمونه از سمی تریلرهای حمل کننده زباله اقدام شده به این ترتیب که در هر روز کاری از هر ماه نمونه‌ای به حجم یک بشکه، از قسمت‌های ابتدا، انتها و وسط سمی‌تریلرها انتخاب گردیده و مورد آنالیز فیزیکی قرار گرفته است. این پروژه بصورت یک وظیفه درآمده و به مدت 14 ماه از تمامی مناطق نمونه‌هایی برای انجام آنالیز فیزیکی انتخاب شده است.