12/21/2014 - يكشنبه 30 آذر 1393

تحقیق و پزوهش

فعالیتهای آموزشی و پژوهشیهمکاری مردم در اجرای برنامه های طرح جامع مدیریت مواد زاید جامد امری ضروری است و مستلزم آن است که مردم با اهداف برنامه هایی نظیر تفکیک از مبداء، بازیافت مواد، رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه ذخایر طبیعی و ثروتهای ملی آشنایی کافی و لازم را داشته باشند. از این رو آموزش و اطلاع رسانی و فعالیت های پژوهشی در کلیه مراحل فرآیند بازیافت مواد از مبداء تا مقصد ضروری می باشد.


فعالیتهای پژوهشی و آموزشی سازمان عبارتند از:

-  تهیه، تجزیه و تحلیل و ارایه اطلاعات و آمار پایه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد

 -  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سیستمهای مدیریت زایدات جامد به مجاری داخل و خارج از شهرداری تهران

-  برنامه ریزی کوتاه و دراز مدت در زمینه مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران

-  ارائه خدمات آموزشی به کلیه اقشار جامعه در ارتباط با مفاهیم عمومی و تخصصی مدیریت مواد زاید جامد

نتایج حاصله:

      -  آشنایی مردم با مقوله های مواد زاید و محیط زیست شهری

      -  ارتقای آگاهی های عمومی و تخصصی پرسنل، مدیران، کارشناسان و مسئولین ذیربط سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری

      -   ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه مواد زاید و تفکیک از مبدا زباله های شهری

      -   تغییرالگوی مصرف جامعه

      -   بالا بردن کیفیت زایدات تفکیکی به صورت تر و خشک

      -   کاهش میزان تولید زباله های شهری

      -   بهبود محیط زیست شهری و بهداشت آن و حفظ سلامتی شهروندان

      -   کاهش هزینه های جداسازی در مراکز بازیافت