02/13/2016 - شنبه 24 بهمن 1394

تحقیق و پژوهش

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

همکاری مردم در اجرای برنامه های طرح جامع مدیریت مواد زاید جامد امری ضروری است و مستلزم آن است که مردم با اهداف برنامه هایی نظیر تفکیک از مبدا، بازیافت مواد، رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه ذخایر طبیعی و ثروتهای ملی آشنایی کافی و لازم را داشته باشند. از این رو آموزش و اطلاع رسانی و فعالیت های پژوهشی در کلیه مراحل فرآیند بازیافت مواد از مبداء تا مقصد ضروری می باشد.

فعالیت های پژوهشی و آموزشی سازمان عبارتند از:

 • تهیه، تجزیه و تحلیل و ارایه اطلاعات و آمار پایه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد
 • ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه سیستمهای مدیریت زایدات جامد به مجاری داخل و خارج از شهرداری تهران
 • برنامه ریزی کوتاه و دراز مدت در زمینه مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران
 • ارایه خدمات آموزشی به کلیه اقشار جامعه در ارتباط با مفاهیم عمومی و تخصصی مدیریت مواد زاید جامد

نتایج حاصله:

 • آشنایی مردم با مقوله های مواد زاید و محیط زیست شهری
 • ارتقای آگاهی های عمومی و تخصصی پرسنل، مدیران، کارشناسان و مسئولین ذیربط سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری
 • ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه مواد زاید و تفکیک از مبدا زباله های شهری
 • تغییرالگوی مصرف جامعه
 • بالا بردن کیفیت زایدات تفکیکی به صورت تر و خشک
 • کاهش میزان تولید زباله های شهری
 • بهبود محیط زیست شهری و بهداشت آن و حفظ سلامتی شهروندان
 • کاهش هزینه های جداسازی در مراکز بازیافت