05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

پروژه های سازمان

پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند (پروژه های اخیرا" افتتاح شده و در حال اجرا)
عنوان پروژه: طراحی و احداث سازه فضایی مسقف نمودن ایستگاه های خدمات شهری مناطق 6،12
اهداف پروژه: استانداردسازی و جلوگیری از انتشار آلودگی های محیطی
اقدامات انجام شده: انتخاب مشاور و پیمانکار و تهیه نقشه های اجرایی
زمان افتتاح: پایان سال 1393
درصد پیشرفت فیزیکی: آغاز پروژه (3%)
محل اجرا: ایستگاه میانی انتقال پسماند واقع در میدان آرژانتین و خیابان هروی
*در حال حاضر ایستگاه 12 نیز در حال تهیه نقشه ها می باشد.عنوان پروژه: حفر 70 حلقه چاه استحصال گاز متان از مراکز دفن (20حلقه مرحله اول+50 حلقه مرحله دوم)
اهداف پروژه: تولید برق از گاز تولید شده از ریجکت
اقدامات انجام شده: مرحله اول ،انجام عملیات حفاری و نصب 20حلقه/ مرحله دوم ،پس از نصب و بهره برداری 20 حلقه  مرحله اول
زمان افتتاح: زمستان 1393
درصد پیشرفت فیزیکی: 20%
محل اجرا: مجتمع دفع و پردازش آرادکوه (مرکز دفن)
 

عنوان پروژه: راه اندازی آزمایشی تصفیه خانه شیرابه
اهداف پروژه: تصفیه تدریجی شیرابه های ناشی از 50سال دفن غیر اصولی پسماند های در کهریزک
اقدامات انجام شده: به بهره برداری رسید
زمان افتتاح: بهمن ماه سال 91
درصد پیشرفت فیزیکی: 100%
محل اجرا: مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

راه اندازی آزمایشی تصفیه خانه شیرابه

راه اندازی آزمایشی تصفیه خانه شیرابه

راه اندازی آزمایشی تصفیه خانه شیرابه

عنوان پروژه: سامانه استحصال انرژی از پسماندهای تر به روش هاضم
اهداف پروژه: پذیرش 300 تن پسماند شهری و تولید 2مگاوات ساعت برق در روز و کود کمپوست با کیفیت مرغوب
اقدامات انجام شده: عملیات عمرانی به پایان رسیده است و در مرحله راه اندازی آزمایشی می باشد
زمان افتتاح: اردیبهشت ماه سال 91
درصد پیشرفت فیزیکی: 100%
محل اجرا: انتهای اتوبان شهید بابایی-مجتمع پردازش و دفع آبعلی

سامانه استحصال انرژی از پسماندهای تر به روش هاضم

سامانه استحصال انرژی از پسماندهای تر به روش هاضم

سامانه استحصال انرژی از پسماندهای تر به روش هاضم

عنوان پروژه:  راهبری تصفیه خانه شیرابه
اهداف پروژه: تصفیه تدریجی شیرابه های ناشی از 50 سال
اقدامات انجام شده: در مرحله بهره برداری
زمان افتتاح: سال 92
درصد پیشرفت فیزیکی: 100%
محل اجرا:  مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

راهبری تصفیه خانه شیرابه

راهبری تصفیه خانه شیرابه

راهبری تصفیه خانه شیرابه

راهبری تصفیه خانه شیرابه

 

عنوان پروژه: سامانه استحصال انرژی از پسماندهای جامد شهری (زباله سوز)

اهداف پروژه: پذیرش  200 تن ریجکت پسماند شهری و تولید 2 مگاوات ساعت برق در روز

اقدامات انجام شده: در بخش ابنیه حدود 90% بیشرفت فیزیکی وجود دارد

زمان افتتاح: نیمه دوم سال93

درصد پیشرفت فیزیکی: 100%

محل اجرا: مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

سامانه استحصال انرژی از پسماندهای جامد شهری (زباله سوز)

سامانه استحصال انرژی از پسماندهای جامد شهری (زباله سوز)

 

عنوان پروژه: خرید ماشین آلات خدمات شهری و تجهیز ناوگان

اهداف پروژه: توسعه و نوسازی ناوگان ماشین آلات تخصصی حوزه خدمات شهری

اقدامات انجام شده: اخذ موافقت هیات مدیره و خرید محلول پاش و نمک پاش

زمان افتتاح: پایان سال 1393

درصد پیشرفت فیزیکی: تعیین نیاز و اعلام جهت خرید

محل اجرا: میدان شوش خیابان فداییان اسلام معاونت خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند

 

عنوان پروژه: سامانه یکپارچه مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی

اهداف پروژه: ایجاد بستر مناسب جهت مدیریت خودروهای حمل خاک و نخاله

اقدامات انجام شده: فاز 1 به اتمام رسیده و در مرحله تکمیل فاز 2 می باشد

زمان افتتاح: سال 91 و 92

درصد پیشرفت فیزیکی: 80%

محل اجرا: دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مراکز مجاز تخلیه

 

عنوان پروژه:بتن ریزی کف ایستگاههای میانی انتقال پسماند

اهداف پروژه: جلوگیری از نشست زمین به جهت تردد سمی تریلرها ، همچنین جلوگیری از نفوذ شیرابه

اقدامات انجام شده: برگزاری مناقصه جهت تعیین پیمانکار

زمان افتتاح:  اواسط تابستان 1394

درصد پیشرفت فیزیکی:آغاز پروژه (30%)

 محل اجرا: ایستگاه میانی انتقال پسماند دارآباد
 

عنوان پروژه: احداث خط تولید CMA

اهداف پروژه: کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از استفاده از NaCl در عملیات برف روبی

اقدامات انجام شده: انتخاب تولید کننده دارای مجوز CMA و تنظیم قرارداد خط تولید CMA

زمان افتتاح: زمستان سال 1393

درصد پیشرفت فیزیکی: تنظیم و تدوین قرارداد ( 3%)

محل اجرا: پس از ابلاغ قرارداد مشخص می گردد.

 

عنوان پروژه: اجرا و تکمیل آسفالت جاده اختصاصی مجتمع دفع و پردازش آبعلی

اهداف پروژه:زیرسازی به منظور مقاوم نمودن و توسعه جاده منتهی به مرکز استحصال خاک و نخاله

اقدامات انجام شده: انتخاب پیمانکار، تهیه نقشه ها و تجهیز کارگاه

زمان افتتاح:  اواسط تابستان 1394

درصد پیشرفت فیزیکی: 35%

محل اجرا: جاده آبعلی، مرکز تخلیه خاک ونخاله آبعلی