05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

نظارت و کنترل

نظارت و کنترل

نظارت عالیه در خصوص جمع آوری و حمل نقل و عملیات دفن زایدات جامد شهری تهران

نظارت بر جمع آوری و حمل و پردازش سریع تر پسماندها با رویکرد تفکیک در مبدا

نظارت بر جمع آوری، ساماندهی و استحصال نخاله های مازاد ساختمانی بر اساس مکان یابی مناسب با بهره گیری از مدل های علمی