11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
روند اخذ مجوز حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی

مراحل مجوز برای تخلیه و دفع مجاز خاک و نخاله ساختمانی و عمرانی در شهر تهران : 

 

1- مراجعه مالک به دفتر الکترونیک

2- تکمیل فرمهای درخواست و تحویل بروشور مربوطه

3- طی مراحل شهرسازی

4- در مرحله بازدید اعلام پارامترهای مورد نیاز محاسبه برآورد حجم خاک و نخاله

5- برآورد میزان عوارض خاک و نخاله از طریق ارایه اطلاعات مورد نیاز محاسبه، به شکل سیستمی، بر مبنای اطلاعات موجود در شهرسازی و مامورین بازدید

6- اعلام وصول عوارض خاک و نخاله به شکل سیستمی (کامپیوتری) انجام و از طریق دفاتر الکترونیکی شهر به مالک ابلاغ و اعلام وصول دریافت گردد. (پس از تصویب و ابلاغ لایحه ذیربط به شهرداری)

7- معرفی پیمانکار مجاز حمل خاک و نخاله از طرف مالک

8- تکمیل فرم مربوطه توسط دفتر الکترونیک

9- مراجعه پیمانکار به معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی جهت طی امور اداری

- ارایه مشخصات ماشین آلات جهت صدور کارت تردد و صدور شناسه RFID (برای اولین بار)

- صدور کارت ماشین آلات

- تعیین تعداد سرویس هر کامیون

- صدور برگ مسیر برای هر کامیون (شارژ RFID)

توضیح : در فاز دوم،‌کلیه عملیات تعیین مسیر از طریق دفاتر الکترونیک انجام خواهد شد.

10- شروع عملیات ساختمانی (شهرداران نواحی موظفند در هنگام دریافت برگه مجوز عملیات ساختمانی برگ تاییدیه معاونت پسماندهای ساختمانی وعمرانی مبنی بر عقد قرارداد مالک با پیمانکاران مجاز را نیز برای صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی دریافت نمایند.)

11- تخلیه در گود

12- نظارت (نظارت در طی مراحل انجام کار به اشکال زیر انجام می شود:

        نظارت بر صحت عملیات در حین انجام کار با اضافه شدن بخشی در ماده 4 زونکن کارگاهی بعهده مهندس ناظر قرار می‌گیرد.

        نظارت بر اجرای عملیات در حین انــجام کار توسط شهرداران نواحی (کارشناس بازیافت) انجام می گیرد.

13- امکان تایید صحت عملیات و صدور برگ صحت عملیات جهت مالک توسط معاونت پسماندهای عمرانی و ساختمانی